Dubbelbild Certif

RKC kvalité och miljöcertifierad i maj 2018

Under 2017 och våren 2018 har vi jobbat fram vårt ledningssystem för miljö och kvalité och haft genomgång med internrevision. Syftet har varit att miljö och kvalité certifiera RKC innan sommaren. Vårt arbete har medfört att verksamheten har utvecklats och fått en struktur på samtliga processer och vi har gjort en översyn av samtliga lagkrav, förtydligande av ledningens engagemang och verksamhetens mål.  Under februari var internrevisionen godkänd och externrevision inbokat.

I slutet av april utfördes en godkänd externrevision utan avvikelser.

Certifieringsbeslut

Utifrån revisionsledarens rekommendation har NQA beslutat om certifiering mot standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Bedömning av systemet

Bedömningen är att ledningssystemet håller en hög klass, enligt vår interna fyrgradiga skala bedöms ni ligga på nivå tre, hög. Ni bedöms ha en hög mognad och kunskap om ert arbete och era interna processer, ledningssystemet är effektivt för styrning och förbättringsarbete. Detta är en nivå som det normalt tar flera år för en organisation att uppnå och det är sällsynt att bedömningen hög erhölls redan vid certifieringsrevisionen. Införandet av ledningssystemet har genomförts professionellt och strukturerat.

Systemet är väl implementerat i verksamheten, berörd personal har hög medvetenhet om processer, rutiner och erforderlig dokumenterad information.

Organisationens processer är systematiska och följer en logisk struktur, från övergripande processer ner till detaljnivå. Processerna överensstämmer med verksamheten och är väl implementerade på samtliga nivåer. Från processerna finns länkar till rutiner, instruktioner och dokumentation.

Mätning, utvärdering och analys av kvalitets- och miljöprestanda, inklusive kundkrav och kundnöjdhet, sker löpande och är dokumenterad.

Organisationens mål ligger i linje med verksamheten. Utveckling av mål och mätvärden samt framtagning av förbättrad handlingsplan pågår och involverar samtlig personal.

Sammanfattningsvis bedöms systemet som synnerligen effektivt med stora möjligheter till ständig förbättring och måluppfyllelse.