Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Om oss

Kvalitet och miljö

Vi arbetar ständigt med att hålla hög kvalitet på den vård vi erbjuder för våra patienter. Vi har en anställd med ansvar för kvalitetsutveckling på RKC men alla medarbetare är involverade i arbetet. Vi arbetar t.ex. aktivt för att minska komplikationsrisker i samband med kirurgi och för att höja patientsäkerheten genom att ha tydliga rutiner kring varje patientflöde. Nedan följer några exempel på processer som ingår i kvalitetsarbetet på RKC.

Hygien

RKC´s lokaler har vid inspektion blivit godkända för att bedriva vård inom vårdval ryggkirurgi på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Operationssalarna på RKC är byggda med en modern luftflödesteknik för att minimera antalet partiklar i luften och därmed minimera risken för infektioner efter operation. Vi arbetar också efter de rekommendationer som satts upp av Socialstyrelsen avseende smittspridning och vårdhygien.

Miljö

Sophiahemmet är miljöcertifierat sedan 2004, enligt SS-EN ISO 14001:2004 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som årligen revideras internt av egna revisorer och av externt revisionsföretag. Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med miljöledningssystemet samt att miljöledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO14001 uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av inom miljöområdet. Extern revision krävs för att bli miljöcertifierad.

Avvikelser

Alla medarbetare ska vid avvikelser i det dagliga arbetet rapportera detta för att avvikelsen ska kunna följas upp och systematiskt bearbetas. Avvikelserapportering är viktigt för att kunna hitta fel i rutiner och är ett viktigt instrument i förbättringsarbetet. På RKC har vi även en ”visselblåsar”-funktion vilket innebär att alla anställda har rätt att kontakt t.ex. press vid allvarliga avvikelser som inte åtgärdas. En sådan kontakt kommer inte att ge represalier för medarbetaren.

Uppföljning

Alla patienter som opereras på RKC följs upp i SweSpine (Svenska ryggregistret) med enkäter före och efter operation. Frågorna som ställs rör olika aspekter av funktion, smärta och hälsorelaterad livskvalitet. Med hjälp av dessa data kan vi dels se om våra patienters resultat efter operation avviker väsentligt från andra kliniker i Sverige och dels fokusera på vissa diagnosgruppers resultat. Förutom detta har vi en s.k. 30-dagars enkät för att tydligare kunna fånga de möjliga komplikationer som kan inträffa första tiden efter operationen.

Certifiering

”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och vårdutveckling. Kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem är numera inskrivet i lag. Sophiahemmet AB är sedan november 2008 kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet, vilket är ett led i vår strävan mot en så säker vård som någonsin möjligt. Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.