Facebook logotyp Linkedin logotyp   Vårdguiden logotyp
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Närbild på en ryggkirurg under en operation.

Kvalitet och miljö

Kvalitetsorganisation

Illustration som visar RKC:s kvalitetsorganisation.

SS-EN ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015

RKC kvalitét och miljöcertifierade i maj 2018

Under 2017 och våren 2018 har vi jobbat fram vårt ledningssystem för miljö och kvalité och haft genomgång med internrevision. Syftet har varit att miljö och kvalité certifiera RKC innan sommaren. Vårt arbete har medfört att verksamheten har utvecklats och fått en struktur på samtliga processer, vi har gjort en översyn av lagkrav, förtydligande av ledningens engagemang och verksamhetens mål.  Under februari var internrevisionen godkänd och externrevision inbokat.

I slutet av april utfördes en godkänd externrevision. 

Certifieringsbeslut

Utifrån revisionsledarens rekommendation har NQA beslutat om certifiering mot standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Bedömning av systemet

Bedömningen är att ledningssystemet håller en hög klass, enligt vår interna fyrgradiga skala bedöms ni ligga på nivå tre, hög. Ni bedöms ha en hög mognad och kunskap om ert arbete och era interna processer, ledningssystemet är effektivt för styrning och förbättringsarbete. Detta är en nivå som det normalt tar flera år för en organisation att uppnå och det är sällsynt att bedömningen hög erhölls redan vid certifieringsrevisionen. Införandet av ledningssystemet har genomförts professionellt och strukturerat.

Systemet är väl implementerat i verksamheten, berörd personal har hög medvetenhet om processer, rutiner och erforderlig dokumenterad information.

Organisationens processer är systematiska och följer en logisk struktur, från övergripande processer ner till detaljnivå. Processerna överensstämmer med verksamheten och är väl implementerade på samtliga nivåer. Från processerna finns länkar till rutiner, instruktioner och dokumentation.

Mätning, utvärdering och analys av kvalitets- och miljöprestanda, inklusive kundkrav och kundnöjdhet, sker löpande och är dokumenterad.

Organisationens mål ligger i linje med verksamheten. Utveckling av mål och mätvärden samt framtagning av förbättrad handlingsplan pågår och involverar samtlig personal.

Sammanfattningsvis bedöms systemet som synnerligen effektivt med stora möjligheter till ständig förbättring och måluppfyllelse.

Certifiering utförd av NQA

ISO-certifiering 14001 och ISO-certifiering 9001.

RKC– EMS Certificate läs här!

RKC – QMS Certificate läs här!

Revisionen utförd av

Sbcert.

Systematiskt förbättringsarbete

Vi arbetar ständigt med att hålla hög kvalitet på den vård vi erbjuder våra patienter. RKC har en heltidsanställd kvalitetskontroller med ansvar för kvalitetsutveckling på RKC. Alla medarbetare är involverade i det systematiska förbättringsarbetet. Genom ett systematiskt förbättringsarbete skapar vi bästa förutsättningarna för en patientsäker och miljövänlig vård genom hela vårdförloppet från inskrivning till utskrivning.

Vi arbetar t.ex. aktivt för att minska komplikationsrisker i samband med kirurgi och för att höja patientsäkerheten genom att ha tydliga rutiner kring varje patientflöde.

Vi granskar kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet, vilket är ett led i vår strävan mot en så säker vård som möjligt. Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer genom ett ärendesystem. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av avvikelseansvariga, kvalitetskontroller, enhetschefer och verksamhetschefen som är ansvarig för kvalitetsarbetet på RKC.

Alla på RKC uppmuntras till att ge förslag på förbättringar. Vi arbetar med (förbättringstavlor) på vårdenheterna där vi registrerar och visualiserar förbättringsförslag och avvikelser. Dessa följs upp veckovis. Våra processer där vi riskbedömer våra aktiviteter och kopplar åtgärder till dessa. Här initieras förbättringsarbeten enligt PDSA /PDCA där vi säkerställer en systematisk uppföljning och förbättring av våra arbeten.
Illustration över vårt löpande förbättringsarbete enligt ISO 9001 och 14001.

Hygien

RKC´s lokaler har vid inspektion blivit godkända för att bedriva vård inom vårdval ryggkirurgi på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Operationssalarna på RKC är byggda med en modern luftflödesteknik för att minimera antalet partiklar i luften och därmed minimera risken för infektioner efter operation. Vi arbetar också efter de rekommendationer som satts upp av Socialstyrelsen avseende smittspridning och vårdhygien. Kvartalsvis utför vi mätningar i följsamhet av basala hygienregler och klädregler. RKC har hygienombud på varje enhet och samverkar med Sophiahemmet och dess vårdgivare i en hygiengrupp. Vi har en tvärprofessionell hygiengrupp på RKC och en antibiotikaansvarig läkare som har ett samarbete med STRAMA. Patienterna får på så sätt den antibiotikabehandling som stöds av evidens och minskad resistensutveckling. Vårdrelaterade infektioner granskas månadsvis och diskuteras på hygienmöten för att se över rutiner, patientinformation och riktlinjer kontinuerligt.RKC utför visuella städkontroller i verksamheten kvartalsvis tillsammans med städbolaget och hygienombud. Feedback till städledare sker kontinuerligt.

Miljö

RKC är miljöcertifierat sedan 2 maj 2018, enligt SS-EN ISO 14001:2015 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som årligen kommer att revideras internt av andra vårdgivares revisorer på Sophiahemmet och externt av revisionsföretag. Internrevision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med miljöledningssystemet samt att miljöledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO 1400:2015 uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av inom miljöområdet. Extern revision krävs för att bli miljöcertifierad.

Avvikelser

Alla medarbetare ska vid avvikelser i det dagliga arbetet rapportera detta för att avvikelsen ska kunna följas upp och systematiskt bearbetas. Avvikelserapportering är viktigt för att kunna hitta fel i rutiner och är ett viktigt instrument i förbättringsarbetet. På RKC har vi även en ”visselblåsar”-funktion vilket innebär att alla anställda har rätt att kontakt t.ex. press vid allvarliga avvikelser som inte åtgärdas. En sådan kontakt kommer inte att ge repressalier för medarbetaren.

Kvalitetsuppföljning

Alla patienter som opereras på RKC följs upp i SweSpine (Svenska ryggregistret) med enkäter före och efter operation. Frågorna som ställs rör olika aspekter av funktion, smärta och hälsorelaterad livskvalitet. Med hjälp av dessa data kan vi dels se om våra patienters resultat efter operation avviker väsentligt från andra kliniker i Sverige och dels fokusera på vissa diagnosgruppers resultat. Förutom detta kommer vi att under 2018 skicka en s.k. 30-dagars enkät för att tydligare kunna fånga de möjliga komplikationer som kan inträffa första tiden efter operationen.

Uppföljning av kundkrav och kundnöjdhet

Uppföljning av beställarnas krav görs bland annat via VIM kvalitetsindikatorer, miljöindikatorer, beställarmöten och möten med försäkringsbolagen. Mätning av patienttillfredsställelse sker med hjälp av enkät som SLL tillhandahåller. SLL tillhandahåller även uppföljning och redovisning. Uppföljning av statistiken ansvarar RKC för. RKC gör även uppföljningar direkt med patienten via Touch point kundportal samt enkäter och klagomålshantering kommer att ske via e-tjänst under 2018. RKC är ansluten till de nationella och regionala punktprevalensmätningarna genom SLL . Där ingår basala hygienrutiner, klädregler (BHK) samt vårdrelaterade infektioner (VRI) och trycksår. Sjukhuset har en nollvision för vårdrelaterade infektioner. Månadsvis visualiseras eventuella komplikationer.

Uppföljning av metoder, rutiner och processer

Metoderna/rutiner/processerna följs upp och utvärderas löpande samt vid uppföljning av beställarkraven. Årligen görs en patientsäkerhetsberättelse som en del i uppföljningen till SLL. Statistik skickas till Socialstyrelsen om verksamhetens patienter.

Illustration över vår arbetsprocess.      Klicka här för att läsa vår patientsäkerhetsberättelse

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.