Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Nedan finns statistik från utvärdering 2021. Resultaten visar andelen positiva svar som har lämnats av patienter som varit inlagda på sjukhus (slutenvård) under 2021.

Svarsfrekvens: Riket 48.9%, Ryggkirurgiskt Centrum 63.3%

Källa: https://patientenkat.se

Helhetsintryck
RKC
94.4%
Riket
90.02%
Tillgänglighet
RKC
89.94%
Riket
86.74%
Information och kunskap
RKC
88.96%
Riket
79.96%
Respekt och bemötande
RKC
91.21%
Riket
84.27%
Delaktighet och involvering
RKC
89.72%
Riket
82.62%
Emotionellt stöd
RKC
94.38%
Riket
88.16%
Kontinuitet och koordinering
RKC
88.86%
Riket
83.28%