Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Nedan finns statistik från utvärdering 2021. Resultaten visar andelen positiva svar som har lämnats av patienter som varit inlagda på sjukhus (slutenvård) under 2021.

Svarsfrekvens: Riket 48.9%, Ryggkirurgiskt Centrum 63.3%

Källa: https://patientenkat.se

Helhetsintryck

RKC 94.40%
Riket 90.02%

Tillgänglighet

RKC 89.94%
Riket 86.74%

Information och kunskap

RKC 88.96%
Riket 79.96%

Respekt och bemötande

RKC 91.21%
Riket 84.27%

Delaktighet och involvering

RKC 89.72%
Riket 82.62%

Emotionellt stöd

RKC 94.38%
Riket 88.16%

Kontinuitet och koordinering

RKC 88.86%
Riket 83.28%